Privātuma politika

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI
PERSONAS DATU APSTRĀDE
ADVSR SIA (turpmāk - ADVSR) apstrādā Jūsu personas datus saistībā ar ADVSR kā juridiskā un grāmatvedības pakalpojumu biroja darbību un palīdzības sniegšanu saviem klientiem.
Jūsu personas dati tiek apstrādāti arī tad, kad Jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, ADVSR profilus sociālajos plašsaziņas līdzekļos, piesakieties mūsu ziņu saņemšanai vai izrādāt interesi par vakanci ADVSR, sazinieties ar mums vai arī apmeklējat mūsu pasākumus.
Noteikumi Jūsu personas datu apstrādei un Jūsu tiesības šajā sakarā ir izklāstīti turpmāk šajā Privātuma politikā un tiek pamatoti ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) prasībām, kā arī ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
ADVSR īsteno pienācīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus nolūkā nodrošināt personas datu apstrādes drošību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, izmainīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi pārraidītajiem, glabātajiem vai citādi apstrādātajiem personas datiem.
PĀRZIŅA KONTAKTINFORMĀCIJA
ADVSR darbojas, ievērojot Komerclikumā norādītās tiesības, tādēļ, apstrādājot Jūsu personas datus un sniedzot juridisko un grāmatvedības palīdzību, ADVSR pārsvarā rīkojas kā personas datu pārzinis.
Gadījumā, ja Jums ir jautājumi sakarā ar ADVSR veikto Jūsu personas datu apstrādi vai Jūs vēlaties realizēt savas Regulā paredzētās datu subjekta tiesības, lūdzu sazinieties ar mums Jums ērtākā veidā:
ADVSR SIA
Reģ. Nr.: 50203182771
Lielirbes iela 17a-17, Rīga, LV 1046
Tālruņa nr.: +371 28033433
E-pasts: office@advsr.lv
PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKIE PAMATI, APSTRĀDES NOLŪKS UN PERSONAS DATU VEIDI
Visbiežāk ADVSR pastāv šādi tiesiskie pamati Jūsu personas datu apstrādei:
· darbības, kas saistītas pirmslīguma konsultācijas sniegšanu un iepazīšanos ar klienta lietu un dokumentiem pēc klienta pieprasījuma, kā arī pasākumi līguma noslēgšanai;
· ADVSR uzlikto juridisko pienākumu izpilde (likuma prasību izpilde);
· klienta vai citas fiziskās personas vitālo interešu aizsardzība vai uzdevuma sabiedrības interesēs izpilde;
· ADVSR leģitīmo interešu ievērošana un aizstāvēšana;
· datu subjekta sniegtā piekrišana personas datu apstrādei konkrētam nolūkam.
· Pirmslīguma konsultācijas sniegšana un pasākumi līguma noslēgšanai
Lai sniegtu juridisko palīdzību un izvērtētu turpmāko sadarbību, mēs apstrādājam personas datus gan tad, kad sniedzam pirmslīguma konsultācijas un iepazīstamies ar lietu, gan tad, kad sastādām attiecīgu sadarbības līgumu vai vienošanos par juridiskās palīdzības vai grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu.
Šajā sakarā ADVSR var apstrādāt šādus personas datus:
Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, kontaktinformācija), gadījumā, ja klients pārstāv juridisko personu vai veidojumu: dati par šo juridisko personu vai veidojumu (un dati par personai piederošo tiešā vai netiešā veidā kontrolēto klienta kapitāla daļu vai akciju), īstenojamās klienta kontroles veids un ar to saistītie apliecinošie dokumenti; personas dati, kas izriet no iesniegtajiem lietas materiāliem, t.sk. trešo personu dati; korespondence un jebkāda saziņa ar klientu, t.sk. klātienes tikšanās, telefona sarunas, videokonferences saziņas laikā saņemtā informācija un veiktās piezīmes;
Tiesiskais pamats šādai personas datu apstrādei ir Regulas 6. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts, kas paredz ADVSR tiesības apstrādāt personas datus, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
Regulas 6. punkta pirmās daļas f) apakšpunkts, kas paredz, ka datu apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai – piemēram, ADVSR leģitīmās intereses aizsargāt savu īpašumu un darbinieku drošību, kā arī pārbaudīt klienta maksātspēju dati par klienta maksāšanas kārtību. Īpašās kategorijas personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Regulas 9. panta otro daļu.
ADVSR juridisko pienākumu izpilde attiecībā uz klienta izpēti un identifikāciju
Ņemot vērā Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, ADVSR noteiktos gadījumos veci klienta izpēti un identificē klientu, un šajā sakarā var apstrādāt šādus personas datus:
• Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, kontaktinformācija), fotoattēls, pases dati, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
• Gadījumā, ja klients pārstāv juridisko personu vai veidojumu: dati par šo juridisko personu vai veidojumu un dati par konkrētai personai piederošo tiešā vai netiešā veidā kontrolēto klienta kapitāla daļu vai akciju, īstenojamās klienta kontroles veids un ar to saistītie apliecinošie dokumenti;
• Ziņas par personu no attiecīgajiem tādu personu sarakstiem, kuras tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā vai ziņas no uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pamata Ministru kabineta sastādītajā sankciju subjektu saraksta;
Tiesiskais pamats šādai personas datu apstrādei ir Regulas 6. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts, kas paredz ADVSR tiesības apstrādāt personas datus, ja tas ir saistīts ar ADVSR juridiskā pienākuma izpildi. Īpašos gadījumos, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 34. pantu, var tikt apstrādāti dati par personas sodāmību krimināltiesību jomā.
Līguma izpilde
Saistībā ar klienta uzdevuma izpildi ADVSR apstrādā dažādās personas datu kategorijas un apstrādājamie personas dati ir atkarīgi no konkrētās lietas priekšmeta un ADVSR dotā uzdevuma.
Mārketings un reklāma
ADVSR var apstrādāt personas datus saistībā ar savām mārketinga un reklāmas aktivitātēm, piemēram, informēt par ADVSR rīkotiem pasākumiem, par mājaslapā publicētajām ziņām, u.tml. Tāpat ADVSR reklāmas nolūkos var publicēt informāciju par veiksmīgi atrisinātu klienta lietu. Apstrāde var būt nepieciešama arī, lai sniegtu pakalpojumus tādām personām, kuras ir izrādījušas interesi to saņemšanai.
Šajā sakarā ADVSR var apstrādāt tādus datus kā vārds, uzvārds, kontaktinformācija, ziņas par interesēm attiecībā uz konkrētajām ziņām (tēmām), kā arī valodu;
Tiesiskais pamats šādai personas datu apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktā paredzētās ADVSR leģitīmās intereses reklamēt savus pakalpojumus un uzrunāt esošus un potenciālus klientus;
ADVSR ziņas vai citi reklāmas materiāli (tiešais mārketings) tiek izsūtīti e-pasta veidā vienīgi, ja ir saņemts konkrētas personas piekrišana, ko ir iespējams atsaukt, sekojot e-pastā norādītajām instrukcijām;
Gadījumā, ja ADVSR mājaslapā tika publicēta informācija par veiksmīgi atrisinātu klienta lietu, konkrētā publikācija un tajā ietvertie personas dati tiek vienmēr saskaņoti ar klientu un nepieciešamības gadījumā tiek lūgta datu subjekta piekrišana šādas informācijas publiskošanai, ko datu subjekts ir tiesīgs atsaukt.
ADVSR kā saimnieciskās darbības veicēja intereses
Ņemot vērā to, ka ADVSR, sniedzot juridiskās palīdzības un grāmatvedības pakalpojumus, īsteno arī savu saimniecisko darbību, var tikt apstrādāti arī tādi personas dati, kas izriet no ADVSR sadarbības ar citiem pakalpojumu sniedzējiem un partneriem, no ar klientiem noslēgto līgumu un rēķinu administrēšanas, kā arī ir saistīti ar ADVSR leģitīmo interešu aizstāvēšanu.
Šajā sakarā var tikt apstrādāti tādi personas dati, kā, piemēram: vārds, uzvārds, darba vieta un amats, kontaktinformācija, informācija, kas nepieciešama rēķinu sagatavošanai, kā arī informācija par rēķinu apmaksu, informācija par ADVSR sniegtiem vai ADVSR saņemtajiem pakalpojumiem (t.sk. klienta interesēs izpildītie uzdevumi, izpildei patērētais laiks un piemērotās likmes), jebkāda veida sarakste vai saziņa, pakalpojumu sniegšanas vai saņemšanas laikā izdarītās piezīmes;
Tiesiskais pamats šādas informācijas apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktā paredzētās ADVSR leģitīmās intereses sniegt juridiskās palīdzības pakalpojumus un veikt saimniecisko darbību, kā arī izpildīt ar klientu noslēgto līgumu saskaņā ar Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu vai izpildīt likumā paredzēto ADVSR juridiskos pienākumus saskaņā ar Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu.
Tāpat ADVSR var veikt arī šādu potenciālā darbinieka vai personas, kas ir pieteikusies praksei ADVSR, personas datu apstrādi:
Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds), kontaktinformācija, iegūtā izglītība, kvalifikācija, iemaņas, valodu zināšanas, darba pieredze, t.sk. iepriekšējā darba pieredze, atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem, vēlamais atalgojuma apmērs, citas profesionālās un personīgās īpašības, kas ietvertas CV un/vai nepieciešamas personāla atlases procesā vai kādā no tā etapiem, t.sk. darba intervijas laikā veiktās piezīmes un pārbaudes uzdevuma izpilde.
Tiesiskais pamats šādas informācijas apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktā paredzētās ADVSR ir leģitīmās intereses nodarbināt darbiniekus, kas atbilst konkrētam amatam;
Veiksmīgas personāla atlases gadījumā personas dati tiek apstrādāti pēc atlasītā pretendenta pieprasījuma, lai veiktu nepieciešamus pasākumus ar mērķi noslēgt un izpildīt noslēgto līgumu, pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu, savukārt neveiksmīgas personāla atlases gadījumā personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu pretendentam atbildi, kā arī, lai aizstāvētu savas leģitīmās intereses iespējamu celto prasību gadījumā, , pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktā paredzētajām ADVSR leģitīmajām interesēm. Var būt gadījumi, kad konkrēto personu datu apstrādi pieprasa likums – piemēram, lai pārbaudītu, vai persona atbilst likumos izvirzītām prasībām attiecībā uz darbinieka veselības stāvokli.
ADVSR mājaslapa
Brīdī, kad Jūs apmeklējat ADVSR mājaslapu, ADVSR ievāc un apstrādā informāciju sīkdatņu veidā. Šo informāciju mēs izmantojam mārketinga vajadzībām, kā arī, lai optimizētu mājaslapas darbību, un sniegtu Jums labāku tās izmantošanas pieredzi.
Informāciju par to, kādas tieši sīkdatnes var tikt izmantotas un kā Jūs varat tās izdzēst, var atrast ADVSR Sīkdatņu politikā, kā arī zemāk:
Mēs apstrādājam informāciju par Jūsu IP adresi saistībā ar izmantotām sīkdatnēm. Tāpat apkopotā veidā (t.i. neidentificējot konkrēto personu) mēs varam apstrādāt šādus datus: demogrāfiskā informācija, ieskaitot dzimumu un vecumu, intereses, informācija par Jūsu pārlūkprogrammu un tās ģeogrāfiskās atrašanās (pieslēgšanās) vietu, ierīci, no kuras tiek veidots pieslēgums un pieslēguma pakalpojuma sniedzējs. Šie dati tiek apstrādāti, lai ievāktu statistikas datus un, analizējot mājaslapas izmantošanu, optimizētu tās darbību;
Tiesiskais pamats šādu datu apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktā paredzētās ADVSR leģitīmās intereses ievākt statistikas datus un, analizējot mājaslapas izmantošanu, optimizēt tās darbību, kā tas ir paredzēts Regulas.
Sociālie plašsaziņas līdzekļi
ADVSR ir profili sociālos plašsaziņas līdzekļos, piemēram, LinkedIn, Facebook un Instagram, un brīžos, kad šajās platformās notiek Jūsu mijiedarbība ar ADVSR (piemēram, Jūs reaģējat uz mūsu publikāciju vai dalāties ar to), ADVSR saņem par to informāciju. Jāņem vērā, ka informāciju, ko saņemam ar šo sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību, apstrādā arī paši plašsaziņas līdzekļi, tādēļ attiecībā uz šo informāciju ADVSR un attiecīgā platforma tiek uzskatīti par koppārziņiem.
Informācija, ko varam saņemt par Jums ir tā, kas ir pieejama sociālā plašsaziņas līdzeklī t.sk. Jūsu profila informācija, fotoattēls, kā arī informācija par Jūsu mijiedarbību ar ADVSR.
Tiesiskais pamats šādai personas datu apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktā paredzētās ADVSR leģitīmās intereses reklamēt savus pakalpojumus un uzrunāt esošus un jaunus klientus.
Savukārt gadījumos, kad ADVSR publicē ziņas par veiksmīgi atrisinātu klienta lietu, konkrētā publikācija un tajā ietvertie personas dati tiek vienmēr saskaņoti ar klientu un nepieciešamības gadījumā tiek lūgta datu subjekta piekrišana šādas informācijas publiskošanai, ko datu subjekts ir tiesīgs atsaukt.
PERSONAS DATU AVOTI
Saistībā ar pirmslīguma konsultācijas sniegšanu un pasākumiem līguma noslēgšanai, kā arī izpildot ar klientu noslēgtu līgumu, ADVSR pārsvarā iegūst personas datus tieši no sava klienta, vai arī no publiski pieejamiem resursiem (datu bāzēm), no publiskām iestādēm vai trešajām personām (piemēram, citām līguma pusēm).
Dati, kas tiek apstrādāti saistībā ar ADVSR juridisko pienākumu izpildi attiecībā uz klienta izpēti un identifikāciju, tiek iegūti no klienta, publiski pieejamiem resursiem (datu bāzēm) un citām personām, kas norādītas piemērojamos tiesību aktos.
Dati, kas tiek apstrādāti mārketinga un reklāmas vajadzībām, tiek iegūti no Jums kā no datu subjekta, vai arī no uzņēmuma, kurš ir ADVSR klients, un kurā esiet nodarbināts.
Dati, kas tiek apstrādāti ADVSR kā saimnieciskās darbības veicēja interesēs, tiek visbiežāk iegūti no klienta, ar kuru ir noslēgts līgums (t.sk. no datu subjekta darba devēja, ar kuru ADVSR ir noslēgts līgums) vai arī tieši no datu subjekta (piemēram, no potenciālā darbinieka pieteikuma vēstules un CV, vai arī intervijas laikā).
Sīkdatņu lietošanas dati tiek iegūti tad, kad Jūs apmeklējat ADVSR mājaslapu. Sk. mūsu sīkdatņu politiku.
PERSONAS DATU IZPAUŠANA UN NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM
Jūsu personas dati var tikt izpausti un nodoti trešajām personām vienīgi, ja tas ir saistīts ar juridiskas palīdzības vai grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, pirmslīguma konsultācijām, līguma sagatavošanu vai ar ADVSR noslēgtā līguma izpildi, kā arī tad, ja ADVSR ir šāds juridisks pienākums saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai ir saņemta Jūsu piekrišana šādu datu izpaušanai un nodošanai trešajām personām, vai arī tas atbilst ADVSR leģitīmajām interesēm. Personas dati var tikt izpausti arī šādām personām:
• Pusēm vai personām, kas saistītas ar līgumu vai konkrētu klienta lietu;
• Publiskajām iestādēm, tiesām, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tulkiem,
• kredītiestādēm, apdrošinātājiem, grāmatvežiem, vērtētājiem, revidentiem, ekspertiem, u.t.t. ;
Papildus tam, ADVSR var izpaust un nodot Jūsu personas datus tādiem personas datu apstrādātājiem, ar kuriem sadarbojās ADVSR un/vai kas sniedz atbalstu ADVSR juridiskās palīdzības sniegšanā, piemēram, grāmatvežiem, IT speciālistiem un sadarbības partneriem – piemēram, personāla atlases kompānijām.
Pārsvarā ADVSR nenodot Jūsu personas datus ārpus ES/EEK robežām, tomēr retos gadījumos tas var notikt, ja trešajā valstī atrodaties Jūs kā klients vai klienta pārstāvis, vai arī ar lietu (klienta uzdevumu) saistītā puse.
Šādā gadījuma ADVSR piemēro Regulas 49. panta pirmās daļas a), b) vai e) apakšpunktus, saskaņā ar kuriem nosūtīšana notiek, ja datu subjekts ir skaidri piekritis ierosinātajai nosūtīšanai pēc tam, kad ticis pietiekami informēts par iespējamajiem riskiem, ja nosūtīšana ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu starp ADVSR un datu subjektu vai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, kas pieņemti pēc datu subjekta pieprasījuma, vai, ja nosūtīšana ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Noteiktos gadījumos ADVSR var tieši vai netieši izmantot arī tādus pakalpojumus, kuru sniedzēji – datu apstrādātāji atrodas ārpus ES/EEK.
KONFIDENCIALITĀTE
ADVSR darbiniekiem tiek izvirzītas stingras prasības ievērot konfidencialitāti, tostarp, apstrādājot personas datus.
DATU GLABĀŠANA UN DZĒŠANA
ADVSR apstrādā personas datus līdz tiek izpildīts nolūks, kas ir par pamatu personas datu apstrādei. ADVSR ir izstrādāta datu dzēšanas politika un katrai personas datu kategorijai ir noteikts glabāšanas termiņš, pēc kura izbeigšanās personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.
Personas datu glabāšana ir atkarīga no dokumenta veida: piemēram, elektroniskie dokumenti tiek glabāti atbildīgo darbinieku e-pastos, darba datoros un/vai ADVSR iekšējās sistēmās, savukārt dokumenti papīrā: iekšējos slēgtajos arhīvos. ADVSR piemēro izstrādātos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieejamību trešajām personām.
Pirmslīguma konsultāciju sniegšana, līguma izpilde un juridisko pienākumu izpilde attiecībā uz klienta izpēti un identifikāciju
Pārsvarā ADVSR saglabā tādus personas datus, kas nepieciešami ADVSR leģitīmo interešu aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai tiesvedības gadījumā. ADVSR glabā šādus personas datus, kamēr nebeigsies piemērojamos normatīvajos aktos norādītais noilguma termiņš (parasti, trīs vai desmit gadi), vai, ne ilgāk kā tas ir nepieciešams.
Personas dati, kas tika apstrādāti, vienīgi pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, tiks apstrādāti līdz šī piekrišana tiks atsaukta.
Gadījumā, ja sadarbība netika izveidota un personas dati par Jums tika saglabāti vienīgi attiecībā uz iespējamo sadarbību, šī informācija tiks glabāta vienu gadu no pēdējās korespondences brīža, ja nepastāv cita tiesiska pamata glabāt šo informāciju ilgāk.
Personas dati, kas izriet no juridiskā pienākuma izpildes attiecībā uz klienta izpēti un identifikāciju tiks glabāti piecus gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas vai gadījuma rakstura darījuma veikšanas.
ADVSR kā saimnieciskās darbības veicēja intereses
Informācija, kas izriet no grāmatvedības datiem, tiek glabāta saskaņā ar Grāmatvedības likuma norādītajos termiņos, savukārt cita informācija par ADVSR līgumiem ar pakalpojumu sniedzējiem un sadarbības partneriem tiek glabāta, kamēr nebeigsies piemērojamos normatīvajos aktos norādītais noilguma termiņš (parasti, trīs vai desmit gadi), ADVSR leģitīmo interešu aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai tiesvedības gadījumā.
Potenciālo darbinieku dati tiek glabāti trīs mēnešus no dienas kad paziņots atteikums nodibināt darba tiesiskās attiecības, bet, ja uzsākta tiesvedība līdz galīgā tiesas sprieduma izpildei.
Mārketings un mājaslapa
ADVSR glabā datus līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšanai (ja apstrāde notiek uz piekrišanas pamata). Ja darījuma attiecības turpinās (bez tiešā marketinga), pārējiem personas datiem piemērojams vispārējais glabāšanas termiņš, kas balstīts uz piemērojamos normatīvajos aktos norādīto noilguma termiņu (parasti, trīs vai desmit gadi).
JŪSU TIESĪBAS
Jums, kā datu subjektam, ir Regulā paredzētās tiesības attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti.
Gadījumā, ja Jūs kā datu subjekts vēlaties realizēt vienu vai vairākas savas tiesības, lūdzu sazinieties ar ADVSR, izmantojot šajā Privātuma politikā iepriekšminētos kontaktus.
Lūdzu ņemiet vērā, ka ADVSR būs nepieciešams Jūs identificēt, kā arī ADVSR var pieprasīt papildu informāciju Jūsu pieprasījuma izpildei.
Savas datu subjekta tiesības Jūs varat realizēt jebkurā brīdī, tomēr ADVSR ir tiesības atteikt Jums šo tiesību realizēšanu pilnībā vai daļēji, ja pastāvēs ar Regulu vai citiem normatīvajiem aktiem pamatoti iemesli.
Tiesības piekļūt saviem personas datiem
Datu subjektam ir tiesības saņemt no ADVSR apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti datu subjekta personas dati.
Ja ADVSR apstrādā datu subjekta personas datus, tad datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to, kādi personas dati tiek apstrādāt, apstrādes mērķis, personas datu saņēmēji, cita Regulas 15. panta 1. un 2. punktā norādītā informācija.
ADVSR var nodrošināt datu subjektam apstrādē esošo personas datu kopiju, tomēr noteiktos gadījumos, ja šāds pieprasījums prasa nesamērīgus resursus, ADVSR ir tiesības pieprasīt samaksu par informācijas sagatavošanu, vai atteikties izsniegt datu subjektam šādu informāciju.
Tiesības personas datus labot
Datu subjektam ir tiesības panākt, lai ADVSR bez neapmatotas kavēšanas labotu neprecīzus personas datus, kā arī, ņemot vērā apstrādes nolūkus, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu. Tomēr gadījumā, ja ADVSR pamatoti uzskatīs, ka šāds datu subjekta pieprasījums nav pamatots un ADVSR nebūs pienākuma tos labot, ADVSR var atzīmēt, ka datu subjekts uzskata, ka personas dati ir neprecīzi.
Tiesības uz personas datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)
Datu subjektam ir tiesības panākt, lai ADVSR bez nepamatotas kavēšanās dzēstu personas datus, un ADVSR pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:
· personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai apstrādāti;
· datu subjekts atsauc piekrišanu savu personas datu apstrādei un nav cita likumīga pamata apstrādei;
· datu subjekts, pamatojoties uz savu īpašo situāciju, iebilst savu personas datu apstrādei, kura balstīta uz (i) sabiedrības interesēm; (ii) pārziņa likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošanu, (iii) pārziņa vai trešās personas leģitīmām interesēm un šo personas datu iepriekš minētajai apstrādei nav svarīgāka leģitīma pamata vai (iv) tiešo tirgvedību (tiešais mārketings), kas ietver profilēšanu;
· personas dati ir nelikumīgi apstrādāti;
· personas dati ir jādzēš, lai ADVSR izpildītu tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu;
· personas dati apstrādāti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanu bērnam uz piekrišanas pamata.
Tomēr gadījumā, ja ADVSR pamatoti norāda uz citu tiesisko pamatu personas datu apstrādei, kas paredz nepieciešamību turpināt personas datu apstrādi, vai kas vērtējams nozīmīgāks nekā šīs datu subjekta tiesības, ADVSR ir tiesības neizpildīt datu subjekta pieprasījumu pēc datu dzēšanas (piemēram, personas dati var tikt apstrādāti, lai nodrošinātu ADVSR tiesības nākotnē celt vai uzturēt prasību tiesā un personas dati varētu kalpot par pierādījumu tiesvedībā).
Tiesības ierobežot personas datu apstrādi
Datu subjekts var lūgt ierobežot savu personas datu apstrādi (neveikt nekādas izmaiņas attiecīgajos datos), ja:
• datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti (apstrāde tiek ierobežota uz laiku līdz datu pārbaudes pabeigšanai, ja vien tiesību akti nenosaka ADVSR pienākumu veikt personas datu apstrādi);
• personas datu apstrāde ir nelikumīga (datu subjekts tomēr iebilst pret datu dzēšanu, bet tā vietā prasa apstrādes ierobežošanu);
• personas dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūka īstenošanai, bet datu subjekts pieprasa savus personas datus, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
• datu subjekts iebildis pret apstrādi, kas balstīta uz ADVSR vai trešās personas leģitīmajām interesēm līdz datu subjekta iebildumu izskatīšanas pabeigšanai.
Ja apstrāde tika ierobežota, ADVSR šos personas datus, izņemot uzglabāšanu, apstrādā tikai:
• ar datu subjekta piekrišanu;
• lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības (piemēram, tiesā);
• lai aizstāvētu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības;
• nozīmīgās sabiedrības interesēs.
Tiesības uz personas datu pārnesamību
Tiesības uz personas datu pārnesamību attiecas uz personas datiem, kurus ADVSR kā pārzinim iesniedzis pats datu subjekts uz piekrišanas vai līguma attiecību pamata (t.sk. līguma noslēgšanas sagatavošanas stadijā), ja šo datu apstrāde notiek ar automatizētiem līdzekļiem.
Datu subjektam ir tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un nodot šos personas datus citam pārzinim.
Personas datu nosūtīšana datu subjektam ir pienācīgi jānodrošina un jāaizsargā, ieviešot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu pareizu un drošu pārsūtīšanu, kā arī personas datu konfidencialitāti un integritāti.
Datu pārnesamības izmantošana neietekmē citas tiesības, piemēram, tiesības uz informāciju. Tiesību uz personas datu pārnesamību realizācija neietekmē ADVSR tiesības un pienākumus turpināt personas datu apstrādi pēc to pārnešanas, ja šādai turpmākai apstrādei ir tiesisks pamats.
Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi
Datu subjekts var iebilst pret savu personas datu apstrādi šādos gadījumos:
• tiešā mārketinga nolūkiem (ieskaitot profilēšanu tādā mērā, kas saistīts tiešo mārketingu);
• apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm (ieskaitot profilēšanu, pamatojoties uz to noteikumiem), sabiedrības interesēm vai ADVSR īstenojot oficiālās pilnvaras, ja tādas ADVSR piešķirtas;
• apstrādi zinātnisko vai vēsturisko pētījumu vai statistikas nolūkiem.
Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi datu subjektam jāpamato ar savu īpašo situāciju, izņemot iebildumus pret savu personas datu apstrādi tiešajam mārketingam, kas nav jāpamato.
Tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana
Norādām, ka ADVSR neveic šādu automatizēto apstrādi.
Tiesības atsaukt savu piekrišanu
Tiktāl, cik Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta uz Jūsu izsniegtās piekrišanas pamata, Jums ir tiesības to jebkurā brīdī vai apstrādes stadijā atsaukt.
TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU
Jebkurā gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par to, kā Jūsu personas dati ir apstrādāti, lūdzu, sazinieties ar mums par e-pastu: office@advsr.lv
Mēs apņemamies sadarboties ar Jums, lai sasniegtu taisnīgu risinājumu attiecībā uz jebkuru jautājumu par personas datu apstrādi.
Ja Jums šķiet, ka mēs neesam varējuši palīdzēt Jūsu jautājumā un Jūs neesat apmierināts ar ADVSR rīcību ar Jūsu personas datiem, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai, tālr. nr.+ 371 67223131: e-pasts: pasts@dvi.gov.lv. Lūdzu ņemiet vērā, ka Datu valsts inspekcija lūgs Jums iesniegt informāciju un attiecīgos dokumentus par to, vai vispirms esiet sazinājušies ar ADVSR sakarā ar sūdzības priekšmetu, un kāda bija ADVSR atbilde.
PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS
ADVSR regulāri pārskata savas iekšējās procedūras un veic izmaiņas dokumentos, kas attiecas uz personas datu apstrādi, lai tie atbilstu normatīvajiem aktiem un pēc iespējas vairāk pasargātu datu subjekta intereses.
Zemāk ir norādīts datums, kad pēdējo reizi tika veiktas izmaiņas šajā Privātuma politikā.
Pēdējās izmaiņas: 11.01.2023.